Відділ післядипломної освіти


запомнить

 

Последипломное образование

 


      Післядипломна освіта в ХАІ є системою фахового удосконалення громадян України, яка забезпечує поглиблення і оновлення професійних знань та умінь, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки та набутого практичного досвіду.

      Метою системи є створення умов безперервності, єдності і послідовності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху.

      Післядипломна освіта здійснюється на договірних засадах з юридичними та фізичними особами та за державним замовленням. Її основними напрямами є підвищення кваліфікації викладачів та фахівців промисловості, а також друга вища освіта за акредитованими спеціальностями.

      Щорічно в навчальних підрозділах поліпшують свої знання більш ніж 130 викладачів ХАІ та інших навчальних закладів. До навчальних планів входять такі курси, як “Актуальні проблеми українського державотворення”, “Психологічні аспекти педагогічної діяльності”, “Педагогіка вищої школи”, “Система комп’ютерного моделювання SolidWorks”, “Розроблення науково-технічної документації в системі MS OFFICE” та інші. Зміст підвищення кваліфікації формується за такими напрямами:

  - загальноосвітним (філософія, культурологія, етика, екологія, право, економіка);

  - психолого-педагогічним та методичним (соціальна та інженерна психологія, педагогіка);

  - науково-теоретичним (за фахом слухача).

      Згідно з цими напрямами навчальний план уміщує три блоки навчальних дисциплін. Блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін разом з блоком навчальних дисциплін професійного спрямування обумовлюють формування громадсько-політичного та педагогічного світогляду викладача. Зміст цих навчальних дисциплін регламентований відповідними навчальними та робочими програмами. Зміст дисциплін третього блоку – науково-технічної спеціалізації – формується за вимогами слухача в обсягах, достатніх для повноцінного під-вищення кваліфікації з вибраного напряму.

      Підвищення кваліфікації фахівців галузей народного господарства здійснюється на підставі навчально-тематичних планів, які розробляються згідно з вимогами замовника освітніх послуг.

     Перепідготовка фахівців, тобто одержання нової спеціальності на основі здобутої раніше вищої інженерної освіти, займає все більш помітне місце в системі безперервної освіти в умовах переходу до ринкової економіки та наявності реальної загрози безробіття. З іншого боку, знання, інформація, інтелектуальний багаж – це новий товар на ринку праці. Тому здобуття нової спеціальності на базі вищої освіти варто розглядати не тільки як явище, що породжене соціальними колізіями, а й як необхідну умову до самовдосконалення, підвищення рівня освіченості інженерно-технічних кадрів, озброєння їх знаннями і навичками, необхідними не лише для розуміння сучасної економіки, а й для реалізації своїх потенційних можливостей.

      З одержанням диплому освіта не завершується, а тільки розпочинається і здійснюється протягом усього життя фахівця. Чим вищий рівень інтелектуального та морального розвитку особистості, тим більше зростає її здатність до самовдосконалення.

      Реалізація цього стратегічного напряму в системі освіти супроводжується на сучасному етапі рядом труднощів. Навчання дипломованих спеціалістів суттєво відрізняється від додипломного навчання. Тому існує потреба в пошуку ефективної моделі  перепідготовки (здобуття нової спеціальності) інженерних кадрів. Основою її має стати: розробка відповідних навчальних планів; формування адекватного змісту програм; пошук ефективних форм і методів навчання, його специфіки з урахуванням навчальних мотивів, вікових особливостей тих, хто навчається; визначення показників і критеріїв ефективності навчальної діяльності та методики оцінювання її результатів; удосконалення управління процесом перекваліфікації, взаємодії слухачів і викладачів; фінансування та ін.

      Найбільш важливим і відповідальним кроком в організації післядипломної освіти у ХАІ є вірний вибір фаху, за яким здійснюватиметься перепідготовка. У період організації навчальних підрозділів з одержання другої освіти фахівці факультету проводять  опитування студентів і співробітників, яке дозволяє визначити перелік найбільш привабливих спеціальностей. Враховуються потреби центрів зайнятості та рекомендації Міністерства освіти і науки України. При цьому уважно вивчається діяльність всесвітньо відомого центру освіти – Слоунівської школи менеджменту при Масачусетському технологічному інституті, з якою факультет підтримує постійні зв’язки.

      Післядипломна освіта не може замикатись на кон’юнктурних потребах, вона має носити соціально орієнтований, гуманістичний характер. Щоб уникнути перевиробництва, є необхідність прогнозування потреб у кадрах хоча б на найближчі роки. У відділі проводиться розробка навчальних планів для важливих і дуже потрібних сьогодні спеціальностей – “Комп’ютерні системи та мережі”, “Психологія” та деяких інших. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє і плануємо розширювати нашу діяльність у галузі післядипломної освіти.