Відділ післядипломної освіти

  
Про нас

   Історія факультету підвищення кваліфікації та довузівської підготовки сягає 1930 року, коли вперше на афішах міста та на шпальтах місцевих газет появилися об‘яви про прийом на перший курс Харківського авіаційного інституту.

   З тих пір і до цього часу ми збираємо під свої знамена технічно обдарованих школярів, які займалися технічним моделюванням, фізичними експериментами, конструювали моделі літаків, вертольотів, літальних апаратів. До інституту з усієї країни приїздили ті, хто мріяв про небо та космос. Тут вони завжди знаходили підтримку своїх ідей і одержували ті знання, які потім дозволяли їм стати справжніми фахівцями своєї справи, відомими конструкторами, вченими та організаторами науки, керівниками провідних підприємств України.

   Започатковані з перших років існування ХАІ традиції поєднання навчального процесу з практичною підготовкою студентів на авіаційних підприємствах країни створили передумови для розгортання чіткої системи підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців промисловості, яка згодом стала важливою складовою системи безперервної аерокосмічної освіти. Зараз в цій системі чільне місце належить системам довузівської підготовки та післядипломної освіти.

   У 70-ті роки ХХ сторіччя ХАІ став провідним вищим навчальним закладом України з організації довузівської підготовки школярів. Завдяки науково-виробничій інтеграції з промисловими підприємствами авіаційної та ракетно-космічної галузі ХАІ створив центри довузівської підготовки на базі багатьох провідних підприємств у різних регіонах країни, що дало можливість випускникам середніх шкіл підготуватися та вступити до ХАІ, а після успішного завершення навчання повернутися до підприємств регіону. Щорічно ХАІ відкривав біля 30 виїзних приймальних комісій.

   Ця діяльність була доповнена турботами про залучення до нашої справи широкого контингенту військовослужбовців, звільнених у запас. Тому в 1966 р. в ХАІ було започатковано підготовче відділення, яке стало важливою ланкою підвищення знань з фізико-математичних дисциплін для багатьох юнаків.

   Як базовий вуз країни ХАІ в 1985 р. розпочав перепідготовку викладачів технічних вузів країни на відкритому тоді ж факультеті підвищення кваліфікації. Крім того, у вересні 1988 р. було створено факультет перепідготовки фахівців і керівного складу підприємств та організацій аерокосмічної галузі.

   Швидкий розвиток науки та техніки, зокрема комп’ютерних наук у 90-ті роки, поставив перед нами нові завдання. Пошук талановитої молоді, її професійна орієнтація все більше поєднувалися із цільовою фізико-математичною підготовкою, яка стала невід’ємною складовою частиною навчального процесу у вищому навчальному закладі, бо успішно навчатися в ХАІ міг тільки той, хто довів свої знання з математики, фізики, інформатики до такого рівня, якого потребували високі вимоги вищого навчального закладу до вступників.

   З метою подальшого вдосконалення підготовки кадрів на засадах інтеграції освітньої діяльності з наукою та виробництвом, реалізації наскрізної підготовки з головних напрямків авіаційно-космічної науки і техніки та сучасного машинобудування на базі Харківського авіаційного інституту згідно з наказом Держкомітету СРСР з народної освіти № 19 від 15.03.1989 р. було створено перший в Україні навчально-науково-виробничий комплекс “Харківський центр авіаційно-космічної освіти” та факультет довузівської підготовки. Його головним завданням було проведення організаційних та навчально-методичних робіт з професійної орієнтації учнівської та робітничої молоді та її підготовки до вступу до ХАІ. У 1999 р. у рамках концепції цільової безперервної технічної освіти, прийнятої університетом у нових економічних умовах, ці два факультети було об’єднано у факультет підвищення кваліфікації та довузівської підготовки.

   Відділення доуніверситетської освіти навчально-науково-виробничого комплексу “Харківський центр авіаційно-космічної освіти“ об’єднало на договірних засадах середні навчальні заклади різних типів у м. Харкові та багатьох інших населених пунктах України, власну фізико-математичну школу, центри довузівської підготовки в регіонах, а з 1998 р. – аерокосмічний ліцей.

   Післядипломна освіта в ХАІ є системою фахового удосконалення громадян України, яка забезпечує поглиблення і оновлення професійних знань та умінь, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки та набутого практичного досвіду.

   Метою системи є створення умов безперервності, єдності і послідовності освіти громадян, здобуття ними більш високої кваліфікації або одержання нового фаху.

   Післядипломна освіта здійснюється на договірних засадах з юридичними та фізичними особами та за державним замовленням. Її основними напрямами є підвищення кваліфікації викладачів та фахівців промисловості, а також друга вища освіта за акредитованими спеціальностями.

   Щорічно в навчальних підрозділах поліпшують свої знання більш ніж 130 викладачів ХАІ та інших навчальних закладів. До навчальних планів входять такі курси, як “Актуальні проблеми українського державотворення”, “Психологічні аспекти педагогічної діяльності”, “Педагогіка вищої школи”, “Система комп’ютерного моделювання SolidWorks”, “Розроблення науково-технічної документації в системі MS OFFICE” та інші. Зміст підвищення кваліфікації формується за такими напрямами:

  • загальноосвітним (філософія, культурологія, етика, екологія, право, економіка);
  • психолого-педагогічним та методичним (соціальна та інженерна психологія, педагогіка);
  • науково-теоретичним (за фахом слухача).

   Згідно з цими напрямами навчальний план уміщує три блоки навчальних дисциплін. Блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін разом з блоком навчальних дисциплін професійного спрямування обумовлюють формування громадсько-політичного та педагогічного світогляду викладача. Зміст цих навчальних дисциплін регламентований відповідними навчальними та робочими програмами. Зміст дисциплін третього блоку – науково-технічної спеціалізації – формується за вимогами слухача в обсягах, достатніх для повноцінного підвищення кваліфікації з вибраного напряму.

   Підвищення кваліфікації фахівців галузей народного господарства здійснюється на підставі навчально-тематичних планів, які розробляються згідно з вимогами замовника освітніх послуг.

   Перепідготовка фахівців, тобто одержання нової спеціальності на основі здобутої раніше вищої інженерної освіти, займає все більш помітне місце в системі безперервної освіти в умовах переходу до ринкової економіки та наявності реальної загрози безробіття. З іншого боку, знання, інформація, інтелектуальний багаж – це новий товар на ринку праці. Тому здобуття нової спеціальності на базі вищої освіти варто розглядати не тільки як явище, що породжене соціальними колізіями, а й як необхідну умову до самовдосконалення, підвищення рівня освіченості інженерно-технічних кадрів, озброєння їх знаннями і навичками, необхідними не лише для розуміння сучасної економіки, а й для реалізації своїх потенційних можливостей.

   З одержанням диплому освіта не завершується, а тільки розпочинається і здійснюється протягом усього життя фахівця. Чим вищий рівень інтелектуального та морального розвитку особистості, тим більше зростає її здатність до самовдосконалення.

   Реалізація цього стратегічного напряму в системі освіти супроводжується на сучасному етапі рядом труднощів. Навчання дипломованих спеціалістів суттєво відрізняється від додипломного навчання. Тому існує потреба в пошуку ефективної моделі  перепідготовки (здобуття нової спеціальності) інженерних кадрів. Основою її має стати: розробка відповідних навчальних планів; формування адекватного змісту програм; пошук ефективних форм і методів навчання, його специфіки з урахуванням навчальних мотивів, вікових особливостей тих, хто навчається; визначення показників і критеріїв ефективності навчальної діяльності та методики оцінювання її результатів; удосконалення управління процесом перекваліфікації, взаємодії слухачів і викладачів; фінансування та ін.

   Найбільш важливим і відповідальним кроком в організації післядипломної освіти у ХАІ є вірний вибір фаху, за яким здійснюватиметься перепідготовка. У період організації навчальних підрозділів з одержання другої освіти фахівці факультету проводять  опитування студентів і співробітників, яке дозволяє визначити перелік найбільш привабливих спеціальностей. Враховуються потреби центрів зайнятості та рекомендації Міністерства освіти і науки України. При цьому уважно вивчається діяльність всесвітньо відомого центру освіти – Слоунівської школи менеджменту при Масачусетському технологічному інституті, з якою факультет підтримує постійні зв’язки.

   Післядипломна освіта не може замикатись на кон’юнктурних потребах, вона має носити соціально орієнтований, гуманістичний характер. Щоб уникнути перевиробництва, є необхідність прогнозування потреб у кадрах хоча б на найближчі роки. На факультеті проводиться розробка навчальних планів для важливих і дуже потрібних сьогодні спеціальностей – “Комп’ютерні системи та мережі”, “Психологія” та деяких інших. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє і плануємо розширювати нашу діяльність у галузі післядипломної освіти.

   Зараз відділ післядипломної освіти здійснює підготовку за 2 напрямками:

 

   Наші телефони:

  • начальник відділу - (057) 788-48-88, (057) 315-11-58;
  • відділ післядипломної освіти - (057) 788-42-50;

   E-mail: vpdo@khai.edu  v.demenko@khai.edu